Hải Phòng, ngày 15 tháng 12 năm 2019

Quyết định số 1034/QĐ-UBND ngày 2/5/2018 của UBND thành phố về việc giải quyết chế độ trợ cấp một lần (đợt 01 năm 2019) đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào và Căm-pu-chia


Xem văn bản tại đây.