Hải Phòng, ngày 15 tháng 12 năm 2019
Số liệu thống kê tình hình kinh tế - xã hội tháng 02, 02 tháng đầu năm 2019. Chi tiết xem tại đây./.