Hải Phòng, ngày 28 tháng 02 năm 2020
Số liệu thống kê tình hình kinh tế - xã hội tháng 09, 09 tháng đầu năm 2018. Chi tiết xem tại đây./.