Hải Phòng, ngày 15 tháng 12 năm 2019
Giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách nhà nước

(Haiphong.gov.vn) - Sáng 27/3, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách nhà nước giai đoạn 2013 - 2018 tại Sở Tài chính. Đồng chí Bùi Thanh Tùng, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố chủ trì buổi giám sát. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

Lãnh đạo Sở Tài chính báo cáo tại buổi làm việc


Theo báo cáo của Sở Tài chính, trên địa bàn thành phố hiện có 18 quỹ tài chính ngoài ngân sách, bao gồm: 8 Quỹ xã hội từ thiện, 9 Quỹ hoạt động như mô hình của các tổ chức tín dụng và 1 Quỹ của Trung ương đặt tại địa phương là Quỹ bảo trì đường bộ. Các Quỹ hoạt động theo các cơ sở pháp lý khác nhau, chủ yếu là được thành lập theo quy định tại Luật, Nghị định có tính chất chuyên ngành với phạm vi điều chỉnh đặc thù.

Tại thời điểm thành lập, tất cả các Quỹ trên địa bàn thành phố đều đảm bảo tính pháp lý do căn cứ các Luật, Nghị định của Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư liên Bộ... Trên cơ sở đó, UBND thành phố có Quyết định thành lập Ban Quản lý Quỹ, Quyết định về việc Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Quản lý Quỹ. Các Quỹ thành lập đúng quy định của pháp luật, có đầy đủ bộ máy điều hành và cơ quan giúp việc, có tài khoản và con dấu riêng... nên chủ động trong điều hành; phát huy được mục tiêu xã hội cụ thể đã đề ra. Tất cả các Quỹ theo quy định, thực hiện lập và công khai báo cáo tài chính, nộp báo cáo tài chính quyết toán năm cho cơ quan tài chính cùng cấp và chịu sự kiểm tra, kiểm soát của đơn vị quản lý cấp trên.

Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Bùi Thanh Tùng phát biểu tại buổi giám sát


Tại buổi làm việc, lãnh đạo Sở Tài chính cũng đưa ra những hạn chế, bất cập, các vi phạm và hướng xử lý khắc phục; đồng thời đưa ra một số kiến nghị, giải pháp nhằm thực hiện các chính sách về quản lý, sử dụng các Quỹ được hiệu quả hơn trong giai đoạn tiếp theo như: cần rà soát, sắp xếp các quỹ hiện có để đảm bảo tính hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; sửa đổi bổ sung quy định của pháp luật về trách nhiệm và quyền hạn của các ngành, các cấp trong việc thành lập, sử dụng quỹ và báo cáo tình hình thu, chi, tài chính của từng loại quỹ; tăng tính độc lập của một số Quỹ để tiến tới có khả năng tự cân đối, hạn chế tài trợ từ ngân sách nhà nước; tăng cường sự giám sát của các cơ quan quản lý nhà nước đối với hoạt động của các Quỹ; ban hành Luật Quản lý các Quỹ để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật...

Đồng chí Bùi Thanh Tùng, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố ghi nhận, tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của Sở Tài chính và sẽ tổng hợp để báo cáo các cơ quan của Quốc hội nghiên cứu, điều chỉnh trong quá trình sửa đổi Luật.

Hoàng Tùng