Hải Phòng, ngày 15 tháng 12 năm 2019

Xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019 gắn với xây dựng nông thôn mới

UBND thành phố vừa ban hành Kế hoạch số 119/KH-UBND về thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019.

Kế hoạch được xây dựng nhằm thực hiện hiệu quả nhiệm vụ đánh giá, công nhận, xây dựng, xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; đảm bảo và tăng cường khả năng tiếp cận pháp luật của người dân theo các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; đồng thời gắn công tác quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện các tiêu chí tiếp cận pháp luật và xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật với chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước của ngành Tư pháp thành phố, UBND quận, huyện, xã, phường, thị trấn; gắn công tác đánh giá xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật với xây dựng nông thôn mới, phục vụ các dự án phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

UBND thành phố giao Sở Tư pháp phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND quận, huyện, các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục theo dõi, tổng hợp, báo cáo kết quả, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong xây dựng xã, phường, trị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Tổ chức tập huấn nghiệp vụ, hướng dẫn đánh giá các tiêu chí tiếp cận pháp luật; tập huấn chuyên sâu; trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

Bên cạnh đó, kiểm tra, khảo sát; sơ kết đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (bằng hình thức phù hợp) gắn với tổng kết Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; nghiên cứu, rà soát, đề xuất sửa đổi, hoàn thiện các văn bản về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Biên soạn tài liệu, cập nhật các kiến thức phục vụ tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ, đánh giá các tiêu chí tiếp cận pháp luật và xây dựng nông thôn mới. Truyền thông về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Thực hiện chỉ đạo điểm, hỗ trợ tập huấn về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, gắn với nhiệm vụ được giao trong Phong trào thi đua “Ngành Tư pháp chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020”.