Hải Phòng, ngày 16 tháng 10 năm 2019

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố

(Haiphong.gov.vn) - UBND thành phố vừa có Quyết định số 14/2019/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hải Phòng ban hành kèm theo Quyết định số 21/2018/QĐ-UBND.

Theo đó, sửa đổi điều kiện thành lập thôn mới, tổ dân phố mới: đối với thôn phải có từ 300 hộ gia đình trở lên; thôn thuộc xã đảo phải có từ 100 hộ gia đình trở lên; đối với tổ dân phố phải có từ 350 hộ gia đình trở lên; tổ dân phố thuộc các thị trấn đảo phải có từ 150 hộ gia đình trở lên; đối với các trường hợp thôn, tổ dân phố đặc thù: nằm trong quy hoạch giải phóng mặt bằng, giãn dân; nằm ở địa hình bị chia cắt; biệt lập trên các đảo; có địa bàn rộng, đi lại khó khăn thì quy mô thôn có từ 50 hộ gia đình trở lên; tổ dân phố có từ 100 hộ gia đình trở lên. Điều kiện sáp nhập, giải thể, đặt tên, đổi tên thôn, tổ dân phố thực hiện theo quy định tại Khoản 5, Điều 1, Thông tư số 14/2018/TT-BNV. Bên cạnh đó, quy trình bầu, miễn, bãi nhiệm Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố cũng được sửa đổi việc thực hiện theo quy định tại Khoản 9, Điều 1, Thông tư số 14/2018/TT-BNV.

Quyết định này còn bãi bỏ Khoản 1, Điều 3; Điều 4; Điều 5; Điều 6; Khoản 2, Khoản 6, Điều 7; Điều 8; Điều 10; Điều 13; Điều 15; Điều 16 của Quy chế về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hải Phòng ban hành kèm theo Quyết định số 21/2018/QĐ-UBND ngày 10 tháng 8 năm 2018. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 20/5/2019.