Hải Phòng, ngày 15 tháng 12 năm 2019

Công ty TNHH MTV Thoát nước Hải Phòng công bố thông tin hoạt động

Thực hiện việc công bố thông tin hoạt động của các Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/09/2015 của Chính phủ, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hải Phòng công bố thông tin

Bao gồm:

Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệmxã hội năm 2018;

Tình hình thực hiện sắp xếp đổi mới doanh nghiệp năm 2018;

Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức doanh nghiệpnăm 2018;

Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2019.