Hải Phòng, ngày 15 tháng 12 năm 2019

Công ty TNHH MTV Quản lý và Kinh doanh nhà Hải Phòng công bố thông tin hoạt động

Thực hiện việc công bố thông tin hoạt động của các Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/09/2015 của Chính phủ, Công ty TNHH MTV Quản lý và Kinh doanh nhà Hải Phòng công bố thông tin

Bao gồm:

Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm và 03 năm gần nhất; tài liệu báo  cáo bổ sung năm 2018;

Tình hình thực hiện sắp xếp đổi mới doanhnghiệp năm 2018;

Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chứcdoanh nghiệp năm 2018;

Báo cáo tài chính của doanh nghiệp năm 2018(có kèm kiểm toán);

Báo cáo chế độ tiền lương của doanh nghiệp.