Hải Phòng, ngày 28 tháng 02 năm 2020

Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi An Hải công bố thông tin tiền lương, tiền thưởng năm 2018, thực hiện sắp xếp đổi mới doanh nghiệp năm 2018

Thực hiện việc công bố thông tin hoạt động của các Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/09/2015 của Chính phủ, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi An Hải công bố thông tin

Bao gồm:

Báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp năm2018;

Tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp năm 2018.