Hải Phòng, ngày 28 tháng 02 năm 2020

Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Vĩnh Bảo công bố thông tin chiến lược sản xuất kinh doanh và chiến lược đầu tư phát triển

Thực hiện việc công bố thông tin hoạt động của các Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/09/2015 của Chính phủ, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Vĩnh Bảo công bố thông tin

Bao gồm:

Quyết định phê duyệt phương án cơ cấu lại Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Vĩnh Bảo đến năm 2020.