Hải Phòng, ngày 15 tháng 12 năm 2019

Công ty TNHH MTV Quản lý và Kinh doanh nhà Hải Phòng công bố thông tin chiến lược sản xuất kinh daonh và chiến lược đầu tư phát triển

Thực hiện việc công bố thông tin hoạt động của các Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/09/2015 của Chính phủ, Công ty TNHH MTV Quản lý và Kinh doanh nhà Hải Phòng công bố thông tin

Bao gồm:

Quyết định phê duyệt phương án cơ cấu lại Côngty TNHH MTV Quản lý và Kinh doanh nhà Hải Phòng đến năm 2020.