Hải Phòng, ngày 15 tháng 12 năm 2019

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 01 năm 2019

Chi tiết xem tại đây./.