Hải Phòng, ngày 28 tháng 02 năm 2020

Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Đa Độ công bố thông tin Kế hoạch sản xuất phát triển kinh doanh năm 2018

Thực hiện việc công bố thông tin hoạt động của các Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/09/2015 của Chính phủ, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Đa Độ công bố Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018

Bao gồm:

Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2017;

Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2018;

Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinhdoanh hàng năm và 03 năm ngần nhất;

Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2018.