Hải Phòng, ngày 24 tháng 02 năm 2020

Công ty TNHH MTV Xổ số Hải Phòng công bố thông tin hoạt động năm 2018

Thực hiện việc công bố thông tin hoạt động của các Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/09/2015 của Chính phủ, Công ty TNHH MTV Sổ số Hải Phòng công bố thông tin

Bao gồm:

Kế hoạch sản xuất kinh doanh và Kế hoạch đầu tư phát triển giai đoạn 2018 – 2020;

Kế hoạch sản xuất kinh doanh và Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2018;

Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm và 03 năm gần nhất.