Hải Phòng, ngày 28 tháng 02 năm 2020

Công ty TNHH MTV Quản lý và Kinh doanh nhà Hải Phòng công bố thông tin hoạt động

Thực hiện việc công bố thông tin hoạt động của các Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/09/2015 của Chính phủ, Công ty TNHH MTV Quản lý và Kinh doanh nhà Hải Phòng công bố thông tin

Bao gồm:

Báo cáo thực trạng quản trị và cơ  cấu tổ chức của doanh nghiệp năm 2017;

Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư pháttriển của doanh nghiệp giai đoạn 2018 – 2020.