Hải Phòng, ngày 28 tháng 01 năm 2020

Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Vĩnh Bảo công bố thông tin hoạt động

Thực hiện việc công bố thông tin hoạt động của các Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/09/2015 của Chính phủ, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Vĩnh Bảo công bố tthông tin

Bao gồm:

Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệmxã hội 2017;

Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạchsản xuất kinh doanh hàng năm và 03 năm gần nhất;

Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chứccủa doanh nghiệp năm 2017.
Báo cáo tài chính (đã được kiểm toán) năm 2017.
Báo cáo chế độ tiền lương tiền thưởng năm 2017;
Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2018;
Báo cáo sắp xếp đổi mới doanh nghiệp năm 2017;
Báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 (đã được UBND thành phố phê duyệt).