Hải Phòng, ngày 28 tháng 01 năm 2020

Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi An Hải công bố thông tin hoạt động năm 2018

Thực hiện Quy định về việc công bố thông tin hoạt động của các Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/09/2015 của Chính phủ, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi An Hải công bố Quyết định phê duyệt Kế hoạch sản xuất  kinh doanh và Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2018; Quyết định điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sản xuất kinh doanh và Kế hoạch đầu tư phát triên giai đoạn 2016 – 2020.

Bao gồm:

Quyếtđịnh phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh và Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2018;

Quyết định điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sản xuất kinh doanhvà Kế hoạch đầu tư phát triển giai đoạn 2016 – 2020.