Hải Phòng, ngày 28 tháng 02 năm 2020

Công ty TNHH MTV Xổ số Hải Phòng công bố thông tin hoạt động

Thực hiện Quy định về việc công bố thông tin hoạt động của các Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/09/2015 của Chính phủ, Công ty TNHH MTV Sổ số Hải Phòng công bố thông tin

Bao gồm:

Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội năm 2017;

Tình hình thực hiện sắp xếp đổi mới doanh nghiệp năm 2017;

Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chứccủa doanh nghiệp năm 2017.