Hải Phòng, ngày 15 tháng 12 năm 2019

Quyết định số 33/QĐ-UBND ngày 5/1/2018 của UBND thành phố về việc giải quyết chế độ trợ cấp đối với cựu thanh niên xung phong và thân nhân cựu thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến (đợt 8)

Xem văn bản tại đây