Hải Phòng, ngày 28 tháng 01 năm 2020

Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2018; Mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2019

Chi tiết xem tại đây./.