Hải Phòng, ngày 15 tháng 09 năm 2019

Chủ động lựa chọn nội dung và hình thức tuyên truyền về Luật Tố cáo năm 2018

Thanh tra Chính phủ vừa có Văn bản đề nghị các Bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Trung ương MTTQ Việt Nam và cơ quan Trung ương của các tổ chức chính trị - xã hội phổ biến, hướng dẫn, cung cấp tài liệu tuyên truyền về Luật Tố cáo năm 2018 cho các cơ quan, đơn vị, tổ chức trực thuộc và các tầng lớp nhân dân. Đồng thời chủ động lựa chọn nội dung và hình thức tuyên truyền về Luật phù hợp với đối tượng, địa bàn, đặc điểm tổ chức và tình hình nhiệm vụ; bảo đảm hiệu quả, thiết thực. 

Thực hiện đề nghị của Thanh tra Chính phủ, Chủ tịch UBND thành phố giao Thanh tra thành phố chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện tuyên truyền, phổ biến Luật Tố cáo 2018 theo hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ.

Xem tài liệu tại đây