Hải Phòng, ngày 28 tháng 02 năm 2020

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2018

Chi tiết xem tại đây./.