Hải Phòng, ngày 18 tháng 09 năm 2019

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2018

Chi tiết xem tại đây./.