Hải Phòng, ngày 15 tháng 12 năm 2019

Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính, kiểm tra công tác tiếp công dân và xử lý đơn 2018 trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Xem chi tiết tại đây.