Hải Phòng, ngày 15 tháng 12 năm 2019

Quyết định số 1481/QĐ-UBND ngày 28/6/2018 của UBND thành phố về việc nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp thành phố

Xem chi tiết Quyết định tại đây