Hải Phòng, ngày 15 tháng 12 năm 2019

Quyết đính số 1480/QĐ-UBND ngày 28/6/2018 của UBND thành phố về việc nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp thành phố ‘Xây dựng mô hình trồng nấm Đông trùng hạ thảo Cordyceps militaris tại Hải Phòng”

Xem chi tiết Quyết định tại đây.