Hải Phòng, ngày 28 tháng 01 năm 2020

Quyết định về việc giải quyết chế độ trợ cấp một lần (đợt 01 năm 2018) đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào và Căm-pu-chi-a


Xem chi tiết Quyết định tại đây.