Hải Phòng, ngày 16 tháng 09 năm 2019

Quyết định về việc giải quyết chế độ trợ cấp một lần (đợt 01 năm 2018) đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào và Căm-pu-chi-a


Xem chi tiết Quyết định tại đây.