Hải Phòng, ngày 15 tháng 12 năm 2019

Quyết định số 3057/QĐ-UBND ngày 9/12/2019 của UBND thành phố về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Lao động, Thương binh và Xã hội trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Xem văn bản tại đây

Quyết định số 2041/QĐ-UBND ngày 29/8/2019 về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực lao động- thương binh và xã hội trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Xem văn bản tại đây.