Hải Phòng, ngày 19 tháng 08 năm 2019

Quyết định số 1595/QĐ-UBND ngày 08/07/2019 về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi, bổ sung; bãi bỏ; đưa ra khỏi danh mục công bố lĩnh vực lao động- thương binh và xã hội trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Xem văn bản tại đây.