Hải Phòng, ngày 24 tháng 02 năm 2020

Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi An Hải:

-       Báo cáo tài chính năm 2017

-       Báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng năm 2017

-       Tình hình thực hiện sản phẩm, dịch vụ công ích năm 2017

-       Tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp năm 2017