Hải Phòng, ngày 22 tháng 09 năm 2019

Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi An Hải công bố thông tin hoạt động năm 2016

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính đã được kết thúc 2016.

Báo cáo quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng của doanh nghiệp năm 2016.

Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh và Kế hoạch đầu tư phát triển giai đoạn 2016 – 2020 của Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi An Hải.