Hải Phòng, ngày 28 tháng 02 năm 2020

Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi An Hải  công bố thông tin hoạt động năm 2016

Thực hiện Quy định về việc công bố thông tin hoạt động của các Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/09/2015 của Chính phủ, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi An Hải công bố thông tin hoạt động năm 2016.

Bao gồm:

1.     Báo cáo chế độ, tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp năm 2016

2.     Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 3 năm (2014 – 2016)

3.     Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội năm 2016

4.     Báo cáo tài chính doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2017

5.     Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm 2016

6.     Tình hình thực hiện sắp xếp đôi mới doanh nghiệp năm 2017