Hải Phòng, ngày 28 tháng 01 năm 2020

Công ty TNHH MTV Khai thác công trình Thủy lợi An Hải công bố thông tin hoạt động

Thực hiện quy định về việc công bố thông tin hoạt động của các Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/09/2015 của Chính phủ, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình Thủy lợi An Hải công bố các báo cáo hoạt động bao gồm:

Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2015

Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm 2016

Báo cáo chế độ, tiền lương, tiền thưởng của Doanh nghiệp

Tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới Doanh nghiệp 2016

Báo cáo Tài chính 06 tháng của Doanh nghiệp

Báo cáo kết quả  thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội năm 2015


Xem và tải Văn bản tại đây