Hải Phòng, ngày 28 tháng 01 năm 2020

Công ty TNHH MTV Quản lý và Kinh doanh nhà công bố thông tin hoạt động năm 2016

Báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp

Báo cáo tiến độ thực hiện thoái vốn, cổ phần hóa