Hải Phòng, ngày 28 tháng 02 năm 2020

Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Tiên Lãng công bố thông tin hoạt động năm 2016

Báocáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính đã kết thúc 2016

Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh và Kế hoạch đầu tư phát triển giai đoạn 2016 – 2020 của Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Tiên Lãng

Báo cáo chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng của doanh nghiệp năm 2016

Báo cáokết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội năm 2016

Tìnhhình thực hiện sắp xếp đổi mới doanh nghiệp năm 2017

Báocáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 03 năm gần nhất

Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm 2017