Hải Phòng, ngày 18 tháng 09 năm 2019

Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Tiên Lãng công bố thông tin hoạt động 6 tháng đầu năm 2017

Thực hiện Quy định về việc công bố thông tin hoạt động của các Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/09/2015 của Chính phủ, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Tiên Lãng công bố thông tin hoạt động 6 tháng đầu năm 2017.

Bao gồm:

Báo cáo tài chính doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2017