Hải Phòng, ngày 28 tháng 02 năm 2020

Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Tiên Lãng công bố thông tin hoạt động

Thực hiện Quy định về việc công bố thông tin hoạt động của các Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/09/2015 của Chính phủ, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Tiên Lãng công bố báo cáo hoạt động:

Báo cáo Tài chính 6 tháng đầu năm 2016 gồm: Bảng cân đối kế toán; Kết quả hoạt động kinh doanh.

Báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp năm 2016

Thông tin về tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp năm 2016


Xem và tải Văn bản tại đây