Hải Phòng, ngày 16 tháng 09 năm 2019

Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Thủy Nguyên công bố thông tin hoạt động năm 2016 và năm 2017

Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh và Kế hoạch đầu tư phát triển giai đoạn 2016 – 2020 của Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Thủy Nguyên

Báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp năm 2017

Báo cáo tình hình sắp xếp đổi mới doanh nghiệp năm 2017