Hải Phòng, ngày 20 tháng 09 năm 2019

Công ty TNHH MTV Thoát nước Hải Phòng công bố thông tin hoạt động năm 2016


Báo cáo xác định quỹ tiền lương thực hiện năm 2016

Tình hình thực hiện sắp xếp đổi mới doanh nghiệp năm 2016