Hải Phòng, ngày 15 tháng 12 năm 2019

Công ty TNHH MTV Thoát nước Hải Phòng công bố thông tin hoạt động năm 2016

Thực hiện Quy định về việc công bố thông tin hoạt động của các Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/09/2015 của Chính phủ, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hải Phòng công bố Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2016.

Bao gồm:

1.     Báo cáo của Ban Giám đốc

2.     Báo cáo kiểm toán độc lập

3.     Bảng cân đối kế toán

4.     Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

5.     Báo cáo tình hình thực hiện nghĩa vụ với ngân sách

6.     Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

7.     Thuyết minh báo cáo tài chính

Xem và tải văn bản tại đây