Hải Phòng, ngày 28 tháng 02 năm 2020

Công ty TNHH MTV Thoát nước Hải Phòng công bố thông tin hoạt động

Thực hiện Quy định về việc công bố thông tin hoạt động của các Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/09/2015 của Chính phủ, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hải Phòng công bố báo cáo hoạt động:

Năm báo cáo: 2015

  1. Lịch sử hoạt động của doanh nghiệp
  2. Bản giải trình báo cáo tài chính và báo cáo kiểm toán, gồm: Báo cáo tài chính năm 2015; Báo kết quả kinh doanh năm 2015; Báo cáo lưu chuyển tiền năm 2015; Thông tin về tình hình quản trị doanh nghiệp; Báo cáo xác định quỹ tiền lương thực hiện năm 2015; tình hình sắp xếp đổi mới doanh nghiệp

Xem và tải văn bản tại đây