Hải Phòng, ngày 28 tháng 02 năm 2020

Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Vĩnh Bảo công bố thông tin hoạt động năm 2016 và năm 2017

Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh và Kế hoạch đầu tư phát triển giai đoạn 2016 – 2020 của Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Vĩnh Bảo

Báo cáo tình hình sắp xếp đổi mới doanh nghiệp năm 2017

Báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp năm 2017

Báo cáo tình hình thực hiện sản phẩm, dịch vụ công ích năm 2016

Báo cáo thực trạng quản trị doanh nghiệp và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm 2016