Hải Phòng, ngày 28 tháng 01 năm 2020

Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Vĩnh Bảo công bố thông tin hoạt động năm 2016 và 6 tháng đầu năm 2017

Thực hiện Quy định về việc công bố thông tin hoạt động của các Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/09/2015 của Chính phủ, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Vĩnh Bảo công bố thông tin hoạt động năm 2016 và 6 tháng đầu năm 2017.

Bao gồm:

Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 3 năm (2014 – 2016)

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017

Báo cáo tài chính năm 2016

Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức doanh nghiệp