Hải Phòng, ngày 28 tháng 02 năm 2020

Công ty TNHH MTV Xổ số Hải Phòng công bố thông tin hoạt động năm 2016

Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính đã kết thúc 2016