Hải Phòng, ngày 18 tháng 09 năm 2019

Công ty TNHH MTV Xổ số Hải Phòng công bố thông tin hoạt động năm 2016

Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính đã kết thúc 2016