Hải Phòng, ngày 28 tháng 01 năm 2020

Quyết định về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp thành phố năm 2018 (đợt I)

Xem chi tiết Quyết định tại đây.