Hải Phòng, ngày 16 tháng 09 năm 2019

Quyết định về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp thành phố năm 2018 (đợt I)

Xem chi tiết Quyết định tại đây.