Hải Phòng, ngày 28 tháng 02 năm 2020
Quyết định về việc hỗ trợ về nhà ở cho đổi tượng là cán bộ Lão thành cách mạng theo Quyết định số 20/2000/QĐ-TTg ngày 03/02/2000 của Thủ tướng Chính phủ

Xem chi tiết Quyết định tại đây.