Hải Phòng, ngày 28 tháng 02 năm 2020
Quyết định về việc giải quyết chế độ trợ cấp 1 lần (đợt 3 năm 2017) đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào và Căm-pu-chi-a

Xem chi tiết văn bản tại đây.