Hải Phòng, ngày 18 tháng 09 năm 2019
Quyết định về việc trợ cấp 1  lần (đợt 2/2017) cho các đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ.

Xem chi tiết văn bản tại đây.