Hải Phòng, ngày 16 tháng 09 năm 2019

Quyết định về việc phân bổ kinh phí hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ

Xem văn bản tại đây