Hải Phòng, ngày 28 tháng 01 năm 2020

Quyết định về việc giải quyết chế độ trợ cấp một lần (đợt 02 năm 2017) đối với ngưòi được cử làm chuyên gia sang giúp Lào và Căm-pu-chi-a

Xem văn bản tại đây