Hải Phòng, ngày 16 tháng 09 năm 2019

Quyết định về việc giải quyết chế độ trợ cấp một lần (đợt 02 năm 2017) đối với ngưòi được cử làm chuyên gia sang giúp Lào và Căm-pu-chi-a

Xem văn bản tại đây