Hải Phòng, ngày 28 tháng 02 năm 2020

Quyết định về việc trợ cấp cho thân nhân Chủ nhiệm hợp tác xã đã từ trần theo Quyết định số 250/QĐ-TTg ngày 29/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ

Xem văn bản tại đây