W3Counter


Văn phòng Uỷ ban nhân dân thành phố
12/10/2011 - 08:50

Văn phòng Uỷ ban nhân dân thành phố

Trụ sở: Số 18 Hoàng Diệu – Hồng Bàng

Máy thường trực: 080.31274

Fax: 031.3842368

Hộp thư cơ quan: vpubnd@haiphong.gov.vn

Hộp thư tiếp dân: tiepdan_vpubnd@haiphong.gov.vn

VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG
- Văn phòng UBND thành phố là cơ quan chuyên môn, bộ máy giúp việc của UBND thành phố.
- Văn phòng UBND thành phố có chức năng giúp UBND thành phố điều hòa, phối hợp các hoạt động chung của sở, ban, ngành, UBND các huyện, quận; tham mưu, giúp UBND, Chủ tịch UBND thành phố trong chỉ đạo, điều hành các hoạt động trên địa bàn thành phố; đảm bảo các điều kiện vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của UBND thành phố.
- Văn phòng UBND thành phố có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước theo quy định của pháp luật.

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN
- Trình UBND thành phố chương trình làm việc, kế hoạch công tác hàng tháng, hàng quý, sáu tháng và cả năm của UBND thành phố. Đôn đốc, kiểm tra các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của UBND và Chủ tịch UBND thành phố sau khi được phê duyệt; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra công tác phối hợp giữa các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện theo quy định của pháp luật.
- Thu thập, xử lý thông tin, chuẩn bị các báo cáo phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của UBND và Chủ tịch UBND thành phố theo quy định của pháp luật. Thực hiện công tác thông tin báo cáo định kỳ và đột xuất được giao theo quy định của pháp luật.
- Trình UBND thành phố quy hoạch, kế hoạch dài hạn, hàng năm, các chương trình, dự án thuộc phạm vi quản lý của Văn phòng UBND thành phố.
- Chủ trì soạn thảo các đề án, dự thảo văn bản theo phân công của Chủ tịch UBND thành phố; theo dõi đôn đốc các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện soạn thảo, chuẩn bị các đề án được phân công phụ trách.
- Có ý kiến thẩm tra độc lập đối với các đề án, dự thảo văn bản của các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện trước khi trình UBND và Chủ tịch UBND thành phố xem xét quyết định.
- Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ và các cơ quan chuyên môn trình UBND thành phố ban hành tiêu chuẩn chức danh Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng các sở, ban, ngành; Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng HĐND, UBND các quận, huyện.
- Giúp UBND và Chủ tịch UBND thành phố giữ mối quan hệ phối hợp công tác với Thành ủy, Thường trực Thành ủy, Thường trực HĐND, Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, các đoàn thể, các cơ quan tổ chức của Trung ương đóng trên địa bàn thành phố.
- Tổ chức công bố, truyền đạt các quyết định, chỉ thị của UBND thành phố; các văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên có liên quan. Giúp UBND thành phố phối hợp với các cơ quan chức năng theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các văn bản đó tại các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện.
- Quản lý thống nhất việc ban hành văn bản của UBND, Chủ tịch UBND thành phố; công tác công văn, giấy tờ, văn thư, hành chính, lưu trữ, tin học hành chính nhà nước của UBND thành phố.
- Thực hiện việc công bố các văn bản quy phạm pháp luật trên công báo của thành phố, trực tiếp quản lý việc xuất bản và phát hành công báo của thành phố theo quy định của pháp luật.
- Phối hợp với Sở Nội vụ trình UBND thành phố chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện công tác cải cách hành chính nhà nước thuộc phạm vi của Văn phòng UBND thành phố.
- Hướng dẫn Văn phòng của các sở, ban, ngành, Văn phòng HĐND, UBND các quận, huyện về nghiệp vụ hành chính, văn thư, lưu trữ, tin học hóa quản lý nhà nước theo quy định của pháp luật.
- Tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong phạm vi quản lý của Văn phòng UBND thành phố theo quy định của pháp luật và phân công của Chủ tịch UBND thành phố.
- Tổ chức các phiên họp, buổi làm việc, tiếp khách và các hoạt động của UBND, Chủ tịch UBND thành phố và các tổ chức có liên quan theo quy định của UBND thành phố.
- Xây dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của Văn phòng.
- Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế cán bộ, công chức, viên chức; tài sản, trang thiết bị, cơ sở vật chất kỹ thuật được giao theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý của UBND thành phố.
- Quản lý công tác đổi mới và phát triển doanh nghiệp của thành phố, làm đầu mối tiếp và giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND và Chủ tịch UBND thành phố giao.

CƠ CẤU, TỔ CHỨC

1. Lãnh đạo Văn phòng UBND thành phố
Chánh Văn phòng: Phạm Hữu Thư
ĐT: 080.31233
Email:
phamhuuthu@haiphong.gov.vn

Phó Văn phòng: Nguyễn Trọng Thai
ĐT: 080.31260
Email:
nguyentrongthai@haiphong.gov.vn

Phó Văn phòng: Nguyễn Văn Bình
ĐT: 080.31243
Email:
nguyenvanbinh@haiphong.gov.vn

Phó Văn phòng: Bùi Bá Sơn
ĐT: 080.31242
Email: buibason@haiphong.gov.vn

Phó Văn phòng: Bùi Ngọc Hải
ĐT:
Email: buingochai@haiphong.gov.vn

2. Các bộ phận trực thuộc Văn phòng UBND thành phố

a. Khối chuyên viên nghiên cứu:
- Tổ chuyên viên Tổng hợp: 080.31251
- Tổ chuyên viên Nội chính – Pháp chế: 080.31283
- Tổ chuyên viên Kinh tế Ngành I (quản lý các lĩnh vực Giao thông, Xây dựng, Quản lý phát triển đô thị, Công nghiệp): 080.31269
- Tổ chuyên viên Kinh tế Ngành II (quản lý các lĩnh vực Nông nghiệp, Thủy sản, Tài nguyên và Môi trường): 080.31258
- Tổ chuyên viên Kinh tế Tổng hợp (Quản lý các lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Thương mại, Ngân hàng, Kho bạc Nhà nước, Cục Thuế): 080.31268
- Tổ chuyên viên Văn xã: 080.31121
- Phòng tiếp công dân và theo dõi giải quyết khiếu nại tố cáo: 080.31273
- Văn phòng Ban cán sự đảng UBND thành phố: 080.31137

b. Khối hành chính:
- Phòng Hành chính - Tổ chức
Trưởng phòng: Phạm Thị Thanh Hiền
ĐT: 080.31254
Email:
phamthithanhhien@haiphong.gov.vn
- Phòng Quản trị - Tài vụ (bao gồm cả Đội xe)
Trưởng phòng: Vũ Tiến Dũng
ĐT: 080.31298
Email:
vutiendung@haiphong.gov.vn

c. Các đơn vị sự nghiệp:
- Trung tâm Thông tin - Tin học
Giám đốc: Vũ Hữu Kháng
ĐT: 080.31184
Email: vuhuukhang@haiphong.gov.vn

Website: hpnet.vn

- Trung tâm hội nghị thành phố

Giám đốc: Trần Viết Thức

ĐT: 08031168

Email: trungtamhoinghi@haiphong.gov.vn

Website: trungtamhoinghihaiphong.vn

- Nhà khách thành phố

 

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Các tin đã đưa
Sở Thông tin và Truyền thông(09/09/2013 - 10:10)
Đài Phát thanh và Truyền hình(12/10/2011 - 14:52)
Trường Cao đẳng Cộng đồng(12/10/2011 - 14:48)
Đại học Hải Phòng(12/10/2011 - 14:43)
Ban quản lý khu kinh tế Hải Phòng(12/10/2011 - 14:37)
Sở Công thương(12/10/2011 - 14:31)
Sở Giáo dục và Đào tạo(12/10/2011 - 14:06)
Sở Giao thông vận tải(12/10/2011 - 13:59)
Sở Kế hoạch và Đầu tư(12/10/2011 - 13:56)
Sở Khoa học và Công nghệ(12/10/2011 - 11:17)
Sở Lao động, Thương binh và Xã hội(12/10/2011 - 11:01)
Sở Ngoại vụ(12/10/2011 - 10:45)
Chuyển trang    
Trang số:  1/2
Số bản ghi trên trang:


 
Tin mới
Điểm báo hàng ngày về Hải Phòng (ngày 21/10/2014)
Dự án Khu huấn luyện Đua thuyền thành phố phục vụ Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VII cơ bản đã hoàn thành
Đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở 2 Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp Hải Phòng
Quyết tâm thực hiện thành công đề án Thừa phát lại
Điểm báo hàng ngày về Hải Phòng (ngày 20/10/2014)
Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND thành phố Đỗ Trung Thoại tại cuộc kiểm tra thực hiện công tác Cải cách hành chính nhà nước và trách nhiệm thi hành công vụ của người đứng đầu năm 2014 tại UBND huyện Vĩnh Bảo
Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND thành phố Đỗ Trung Thoại tại cuộc kiểm tra thực hiện công tác Cải cách hành chính nhà nước và trách nhiệm thi hành công vụ của người đứng đầu năm 2014 tại Sở Tài nguyên và Môi trường
Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND thành phố tại Hội nghị sơ kết công tác cải cách hành chính nhà nước 9 tháng, triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính 3 tháng cuối năm 2014
Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất 02 lô đất tại phường Tràng Cát, quận Hải An
Thông báo đấu giá quyền sử dụng 35 lô đất tại phường Hưng Đạo và phường Anh Dũng
Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Lý Tự Trọng
Triển khai thực hiện thí điểm thủ tục biên phòng điện tử: Đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ kiểm soát xuất nhập cảnh trong tình hình mới
Hội thi tác nghiệp trên mạng máy tính các cơ quan Đảng thành phố lần thứ IX - năm 2014
Điểm báo hàng ngày về Hải Phòng (ngày 17/10/2014)
Góp ý về Chương trình đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo

Liên kết website
   
Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 3681458
Khách trực tuyến : 12958
Thành viên trực tuyến : 29