W3Counter

thiết kế web hải phòng
Văn phòng Uỷ ban nhân dân thành phố
15/09/2014 - 08:50

Văn phòng Uỷ ban nhân dân thành phố

Trụ sở: Số 18 Hoàng Diệu – Hồng Bàng

Máy thường trực: 080.31274

Fax: 031.3842368

Hộp thư cơ quan: vpubnd@haiphong.gov.vn

Hộp thư tiếp dân: tiepdan_vpubnd@haiphong.gov.vn

VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG
- Văn phòng UBND thành phố là cơ quan chuyên môn, bộ máy giúp việc của UBND thành phố.
- Văn phòng UBND thành phố có chức năng giúp UBND thành phố điều hòa, phối hợp các hoạt động chung của sở, ban, ngành, UBND các huyện, quận; tham mưu, giúp UBND, Chủ tịch UBND thành phố trong chỉ đạo, điều hành các hoạt động trên địa bàn thành phố; đảm bảo các điều kiện vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của UBND thành phố.
- Văn phòng UBND thành phố có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước theo quy định của pháp luật.

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN
- Trình UBND thành phố chương trình làm việc, kế hoạch công tác hàng tháng, hàng quý, sáu tháng và cả năm của UBND thành phố. Đôn đốc, kiểm tra các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của UBND và Chủ tịch UBND thành phố sau khi được phê duyệt; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra công tác phối hợp giữa các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện theo quy định của pháp luật.
- Thu thập, xử lý thông tin, chuẩn bị các báo cáo phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của UBND và Chủ tịch UBND thành phố theo quy định của pháp luật. Thực hiện công tác thông tin báo cáo định kỳ và đột xuất được giao theo quy định của pháp luật.
- Trình UBND thành phố quy hoạch, kế hoạch dài hạn, hàng năm, các chương trình, dự án thuộc phạm vi quản lý của Văn phòng UBND thành phố.
- Chủ trì soạn thảo các đề án, dự thảo văn bản theo phân công của Chủ tịch UBND thành phố; theo dõi đôn đốc các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện soạn thảo, chuẩn bị các đề án được phân công phụ trách.
- Có ý kiến thẩm tra độc lập đối với các đề án, dự thảo văn bản của các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện trước khi trình UBND và Chủ tịch UBND thành phố xem xét quyết định.
- Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ và các cơ quan chuyên môn trình UBND thành phố ban hành tiêu chuẩn chức danh Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng các sở, ban, ngành; Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng HĐND, UBND các quận, huyện.
- Giúp UBND và Chủ tịch UBND thành phố giữ mối quan hệ phối hợp công tác với Thành ủy, Thường trực Thành ủy, Thường trực HĐND, Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, các đoàn thể, các cơ quan tổ chức của Trung ương đóng trên địa bàn thành phố.
- Tổ chức công bố, truyền đạt các quyết định, chỉ thị của UBND thành phố; các văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên có liên quan. Giúp UBND thành phố phối hợp với các cơ quan chức năng theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các văn bản đó tại các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện.
- Quản lý thống nhất việc ban hành văn bản của UBND, Chủ tịch UBND thành phố; công tác công văn, giấy tờ, văn thư, hành chính, lưu trữ, tin học hành chính nhà nước của UBND thành phố.
- Thực hiện việc công bố các văn bản quy phạm pháp luật trên công báo của thành phố, trực tiếp quản lý việc xuất bản và phát hành công báo của thành phố theo quy định của pháp luật.
- Phối hợp với Sở Nội vụ trình UBND thành phố chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện công tác cải cách hành chính nhà nước thuộc phạm vi của Văn phòng UBND thành phố.
- Hướng dẫn Văn phòng của các sở, ban, ngành, Văn phòng HĐND, UBND các quận, huyện về nghiệp vụ hành chính, văn thư, lưu trữ, tin học hóa quản lý nhà nước theo quy định của pháp luật.
- Tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong phạm vi quản lý của Văn phòng UBND thành phố theo quy định của pháp luật và phân công của Chủ tịch UBND thành phố.
- Tổ chức các phiên họp, buổi làm việc, tiếp khách và các hoạt động của UBND, Chủ tịch UBND thành phố và các tổ chức có liên quan theo quy định của UBND thành phố.
- Xây dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của Văn phòng.
- Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế cán bộ, công chức, viên chức; tài sản, trang thiết bị, cơ sở vật chất kỹ thuật được giao theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý của UBND thành phố.
- Quản lý công tác đổi mới và phát triển doanh nghiệp của thành phố, làm đầu mối tiếp và giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND và Chủ tịch UBND thành phố giao.

CƠ CẤU, TỔ CHỨC

1. Chánh Văn phòng:  Phạm Hữu Thư
Điện thoại: 080.31233 - Email: phamhuuthu@haiphong.gov.vn

2. Phó Chánh Văn phòng:  Nguyễn Văn Bình
Điện thoại: 080.31243 -Email: nguyenvanbinh@haiphong.gov.vn

3. Phó Chánh Văn phòng:  Bùi Bá Sơn
Điện thoại: 080.31242 -Email: buibason@haiphong.gov.vn

4. Phó Chánh Văn phòng:  Bùi Ngọc Hải
Điện thoại: 080.31020 - Email: buingochai@haiphong.gov.vn
5. Phó Chánh Văn phòng: Nguyễn Kim Pha
Điện thoại:: 080.31121 - Email: nguyenkimpha@haiphong.gov.vn

II. CÁC PHÒNG KHỐI HÀNH CHÍNH

1. Phòng Hành chính - Tổ chức
Trưởng phòng: Phạm Thị Thanh Hiền
ĐT: 080.31253 - Email: phamthithanhhien@haiphong.gov.vn

2. Phòng Quản trị - Tài vụ (bao gồm cả Đội xe)
Trưởng phòng: Vũ Tiến Dũng 
ĐT: 080.31298 - Email: vutiendung@haiphong.gov.vn

3. Phòng Tiếp công dân
Trưởng phòng: Đào Văn Thuấn
ĐT: 080.31224 - Email: daovanthuan@haiphong.gov.vn

 III. CÁC PHÒNG NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP: (gồm 6 phòng)

1. Phòng Nội chính
- Trưởng phòng: Vũ Hữu Kháng - Điện thoại: 080.31283

2. Phòng Kinh tế -Tổng hợp
- Trưởng phòng: Lê Thanh Bình - Điện thoại: 080.31268

3. Phòng Kinh tế ngành I
- Trưởng phòng:  Phạm Lê Hải - Điện thoại: 080.31269

4. Phòng Kinh tế ngành II
- Trưởng phòng: Hoàng Văn Uyên - Điện thoại: 080.31258

5. Phòng Tổng hợp
- Trưởng phòng: Đỗ Quang Hưng - Điện thoại: 080.31230

6. Phòng Văn xã 
- Trưởng phòng: Nguyễn Đình Thuận - Điện thoại: 080.31121

IV. CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP:

1.  Trung tâm Thông tin - Tin học
- Giám đốc: Phạm Văn Hùng
- Điện thoại: 0313.747.351 - Email: hpnet@haiphong.gov.vn

2. Trung tâm Hội nghị thành phố
-Giám đốc: Trần Viết Thức - Điện thoại: 080.31168

3.  Nhà khách thành phố
- Giám đốc: Bùi Văn Bắc - Điện thoại: 0903.292.696

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Các tin đã đưa
Sở Công thương(19/12/2014 - 14:31)
Sở Y tế(16/11/2014 - 09:31)
Sở Xây dựng(18/10/2014 - 09:37)
Sở Giao thông vận tải(03/10/2014 - 13:59)
Sở Tài chính(17/09/2014 - 10:20)
Đài Phát thanh và Truyền hình(15/09/2014 - 14:52)
Văn phòng Uỷ ban nhân dân thành phố(15/09/2014 - 08:50)
Sở Giáo dục và Đào tạo(12/09/2014 - 14:06)
Sở Thông tin và Truyền thông(09/09/2014 - 10:10)
Sở Nội vụ(26/08/2014 - 10:40)
Sở Tư pháp(25/08/2014 - 09:53)
Sở Tài nguyên và Môi trường(23/08/2014 - 09:17)
Chuyển trang    
Trang số:  1/2
Số bản ghi trên trang:Tin mới
Tăng cường công tác quản lý và tổ chức lễ hội
Lãnh đạo thành phố thăm, tặng quà các tập thể, cá nhân nhân dịp kỷ niệm 60 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam
Lãnh đạo thành phố tham dự Lễ phát động Tết trồng cây xuân Ất Mùi 2015
Rộn ràng lễ hội khai bút xuân Ất Mùi 2015
Thông báo đấu giá quyền sử dụng 19 lô đất ở tại các xã Đông Sơn, Thủy Sơn thuộc huyện Thủy Nguyên
Thư khen của Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố
Gặp mặt bà con kiều bào và thân nhân nhân dịp xuân mới Ất Mùi 2015
Bộ Giao thông Vận tải kiểm tra và chúc mừng năm mới các đơn vị thi công trên công trường các dự án trọng điểm
Đồng chí Tô Huy Rứa thăm và chúc tết tại công trường thi công Dự án nâng cấp Cảng hàng không quốc tế Cát Bi
Ngành y tế kiểm tra công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân trong dịp Tết tại các bệnh viện tuyến thành phố
Lãnh đạo thành phố thăm chúc tết một số đơn vị làm nhiệm vụ trực giao thừa
Hải đội 2 – BĐBP thành phố quyết tâm bảo đảm an ninh vành đai biên giới biển trong ngày Tết
Tổng mức lưu chuyển hàng hóa trong dịp Tết tăng 15 – 20%
Khối các ban và cơ quan Thành ủy ký kết Giao ước thi đua năm 2015
Tòa Giám mục Hải Phòng chúc tết UBND thành phốLiên kết website
   
Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 3781274
Khách trực tuyến : 7574
Thành viên trực tuyến : 9