W3Counter


thiết kế web hải phòng
Văn phòng Uỷ ban nhân dân thành phố
15/09/2014 - 08:50

Văn phòng Uỷ ban nhân dân thành phố

Trụ sở: Số 18 Hoàng Diệu – Hồng Bàng

Máy thường trực: 080.31274

Fax: 031.3842368

Hộp thư cơ quan: vpubnd@haiphong.gov.vn

Hộp thư tiếp dân: tiepdan_vpubnd@haiphong.gov.vn

VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG
- Văn phòng UBND thành phố là cơ quan chuyên môn, bộ máy giúp việc của UBND thành phố.
- Văn phòng UBND thành phố có chức năng giúp UBND thành phố điều hòa, phối hợp các hoạt động chung của sở, ban, ngành, UBND các huyện, quận; tham mưu, giúp UBND, Chủ tịch UBND thành phố trong chỉ đạo, điều hành các hoạt động trên địa bàn thành phố; đảm bảo các điều kiện vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của UBND thành phố.
- Văn phòng UBND thành phố có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước theo quy định của pháp luật.

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN
- Trình UBND thành phố chương trình làm việc, kế hoạch công tác hàng tháng, hàng quý, sáu tháng và cả năm của UBND thành phố. Đôn đốc, kiểm tra các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của UBND và Chủ tịch UBND thành phố sau khi được phê duyệt; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra công tác phối hợp giữa các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện theo quy định của pháp luật.
- Thu thập, xử lý thông tin, chuẩn bị các báo cáo phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của UBND và Chủ tịch UBND thành phố theo quy định của pháp luật. Thực hiện công tác thông tin báo cáo định kỳ và đột xuất được giao theo quy định của pháp luật.
- Trình UBND thành phố quy hoạch, kế hoạch dài hạn, hàng năm, các chương trình, dự án thuộc phạm vi quản lý của Văn phòng UBND thành phố.
- Chủ trì soạn thảo các đề án, dự thảo văn bản theo phân công của Chủ tịch UBND thành phố; theo dõi đôn đốc các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện soạn thảo, chuẩn bị các đề án được phân công phụ trách.
- Có ý kiến thẩm tra độc lập đối với các đề án, dự thảo văn bản của các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện trước khi trình UBND và Chủ tịch UBND thành phố xem xét quyết định.
- Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ và các cơ quan chuyên môn trình UBND thành phố ban hành tiêu chuẩn chức danh Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng các sở, ban, ngành; Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng HĐND, UBND các quận, huyện.
- Giúp UBND và Chủ tịch UBND thành phố giữ mối quan hệ phối hợp công tác với Thành ủy, Thường trực Thành ủy, Thường trực HĐND, Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, các đoàn thể, các cơ quan tổ chức của Trung ương đóng trên địa bàn thành phố.
- Tổ chức công bố, truyền đạt các quyết định, chỉ thị của UBND thành phố; các văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên có liên quan. Giúp UBND thành phố phối hợp với các cơ quan chức năng theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các văn bản đó tại các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện.
- Quản lý thống nhất việc ban hành văn bản của UBND, Chủ tịch UBND thành phố; công tác công văn, giấy tờ, văn thư, hành chính, lưu trữ, tin học hành chính nhà nước của UBND thành phố.
- Thực hiện việc công bố các văn bản quy phạm pháp luật trên công báo của thành phố, trực tiếp quản lý việc xuất bản và phát hành công báo của thành phố theo quy định của pháp luật.
- Phối hợp với Sở Nội vụ trình UBND thành phố chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện công tác cải cách hành chính nhà nước thuộc phạm vi của Văn phòng UBND thành phố.
- Hướng dẫn Văn phòng của các sở, ban, ngành, Văn phòng HĐND, UBND các quận, huyện về nghiệp vụ hành chính, văn thư, lưu trữ, tin học hóa quản lý nhà nước theo quy định của pháp luật.
- Tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong phạm vi quản lý của Văn phòng UBND thành phố theo quy định của pháp luật và phân công của Chủ tịch UBND thành phố.
- Tổ chức các phiên họp, buổi làm việc, tiếp khách và các hoạt động của UBND, Chủ tịch UBND thành phố và các tổ chức có liên quan theo quy định của UBND thành phố.
- Xây dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của Văn phòng.
- Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế cán bộ, công chức, viên chức; tài sản, trang thiết bị, cơ sở vật chất kỹ thuật được giao theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý của UBND thành phố.
- Quản lý công tác đổi mới và phát triển doanh nghiệp của thành phố, làm đầu mối tiếp và giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND và Chủ tịch UBND thành phố giao.

CƠ CẤU, TỔ CHỨC

1. Chánh Văn phòng:  Phạm Hữu Thư
Điện thoại: 080.31233 - Email: phamhuuthu@haiphong.gov.vn

2. Phó Chánh Văn phòng:  Nguyễn Văn Bình
Điện thoại: 080.31243 -Email: nguyenvanbinh@haiphong.gov.vn

3. Phó Chánh Văn phòng:  Bùi Bá Sơn
Điện thoại: 080.31242 -Email: buibason@haiphong.gov.vn

4. Phó Chánh Văn phòng:  Bùi Ngọc Hải
Điện thoại: 080.31020 - Email: buingochai@haiphong.gov.vn
5. Phó Chánh Văn phòng: Nguyễn Kim Pha
Điện thoại:: 080.31121 - Email: nguyenkimpha@haiphong.gov.vn

II. CÁC PHÒNG KHỐI HÀNH CHÍNH

1. Phòng Hành chính - Tổ chức
Trưởng phòng: Phạm Thị Thanh Hiền
ĐT: 080.31253 - Email: phamthithanhhien@haiphong.gov.vn

2. Phòng Quản trị - Tài vụ (bao gồm cả Đội xe)
Trưởng phòng: Vũ Tiến Dũng 
ĐT: 080.31298 - Email: vutiendung@haiphong.gov.vn

3. Phòng Tiếp công dân
Trưởng phòng: Đào Văn Thuấn
ĐT: 080.31224 - Email: daovanthuan@haiphong.gov.vn

 III. CÁC PHÒNG NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP: (gồm 6 phòng)

1. Phòng Nội chính
- Trưởng phòng: Vũ Hữu Kháng - Điện thoại: 080.31283

2. Phòng Kinh tế -Tổng hợp
- Trưởng phòng: Lê Thanh Bình - Điện thoại: 080.31268

3. Phòng Kinh tế ngành I
- Trưởng phòng:  Phạm Lê Hải - Điện thoại: 080.31269

4. Phòng Kinh tế ngành II
- Trưởng phòng: Hoàng Văn Uyên - Điện thoại: 080.31258

5. Phòng Tổng hợp
- Trưởng phòng: Đỗ Quang Hưng - Điện thoại: 080.31230

6. Phòng Văn xã 
- Trưởng phòng: Nguyễn Đình Thuận - Điện thoại: 080.31121

IV. CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP:

1.  Trung tâm Thông tin - Tin học
- Giám đốc: Phạm Văn Hùng
- Điện thoại: 0313.747.351 - Email: hpnet@haiphong.gov.vn

2. Trung tâm Hội nghị thành phố
-Giám đốc: Trần Viết Thức - Điện thoại: 080.31168

3.  Nhà khách thành phố
- Giám đốc: Bùi Văn Bắc - Điện thoại: 0903.292.696

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Các tin đã đưa
Sở Du lịch(24/06/2016 - 16:13)
Sở Ngoại vụ(24/06/2016 - 10:45)
Sở Nội vụ(24/06/2016 - 10:40)
Sở Văn hoá và Thể thao(24/06/2016 - 09:45)
Sở Giao thông vận tải(22/06/2016 - 10:59)
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn(30/03/2016 - 10:01)
Sở Tài nguyên và Môi trường(16/11/2015 - 09:17)
Sở Thông tin và Truyền thông(03/11/2015 - 09:10)
Sở Công thương(16/07/2015 - 14:31)
Sở Tư pháp(25/06/2015 - 17:13)
Sở Y tế(31/03/2015 - 09:21)
Sở Xây dựng(18/10/2014 - 09:37)
Chuyển trang    
Trang số:  1/2
Số bản ghi trên trang:Tin mới
Phát biểu nhận chức của Chủ tịch HĐND thành phố khóa XV Lê Văn Thành
Phát biểu nhận chức của Chủ tịch UBND thành phố khóa XV Nguyến Văn Tùng
Phát biểu chỉ đạo của đồng chí Bí thư Thành ủy tại kỳ họp thứ nhất HĐND thành phố khóa XV
Phát biểu khai mạc Kỳ họp thứ nhất HĐND thành phố khóa XV của Phó Chủ tịch HĐND thành phố khóa 14 Nguyễn Đình Bích
Kỳ họp thứ nhất HĐND thành phố khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021: Đồng chí Nguyễn Văn Tùng được bầu giữ chức Chủ tịch UBND thành phố
Phê duyệt chủ trương Dự án Đầu tư xây dựng Hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới Bắc sông Cấm
Đảm bảo người dân trên toàn thành phố đều được xem truyền hình khi tắt sóng analog
Điểm báo hàng ngày về Hải Phòng (ngày 28/6/2016)
Tai nạn giao thông trên cả nước giảm 8,52% so với cùng kỳ năm 2015
Hải Phòng sẵn sàng cho Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016
Lịch công tác của lãnh đạo UBND thành phố từ ngày 27/6/2016 – Tuần 27
Tập huấn Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam và Nghị định số 64 của Chính phủ
Điểm báo hàng ngày về Hải Phòng (ngày 27/6/2016)
Tăng cường công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy tại khu vực biên giới biển
Kết quả triển khai công tác cung cấp, lắp đặt đầu thu truyền hình số mặt đất cho các hộ nghèo, hộ cận nghèoLiên kết website
   
Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 4181666
Khách trực tuyến : 17147
Thành viên trực tuyến : 19